JÄMSTÄLLDHET

För ett jämställt Lerums kommun

Sverige och Lerum har kommit långt när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män men ändå finns det mycket kvar att göra. Alltför många kvinnor känner otrygghet när de vistas utomhus, vilket begränsar deras vardag, Våld i nära relationer tillhör vardagen för alltför många kvinnor och män och de hedersrelaterade brotten blir alltmer synliga. Unga flickor uttrycker en utsatthet i skolan och efterfrågar en större jämställdhet. Fortfarande har män större inflytande i samhället och i näringslivet jämfört med vad kvinnor har.


Vi vill öka både den faktiska och den upplevda tryggheten för kvinnor såväl utomhus som innanför hemmets väggar. Det handlar om att vidta åtgärder för att öka tryggheten i våra centrum. Det handlar också om att utveckla det förebyggande arbetet och de direkta insatserna för att kunna minska våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet Många flickor uttrycker en utsatthet och en upplevd otrygghet i skolan. Vi vill därför intensifiera och tydliggöra jämställdhetsarbetet i skolan. De lokala företagen har stor betydelse för vår kommuns utveckling och här vill vi fortsätta utveckla förutsättningarna så att fler kvinnor kan och vill starta och driva ett företag.Våra förslag ett jämställt Lerums kommun:


  • Förebygga och förhindra våld i nära relationer.

  • Motverka och förebygga hedersrelaterade brott.

  • Öka tryggheten i våra centrum.

  • Intensifiera jämställdhetsarbetet i skolan.

  • Fortsätta utveckla förutsättningarna för kvinnligt företagande.