top of page

Ett varmt stöd, en varm omsorg

Lerums kommun visar, inte minst tack vare engagerade medarbetare och god ledning, allt bättre resultat vad avser kvalitet i äldreomsorgen.

Målet med vår politik är att ytterligare stärka kvaliteten i välfärden för våra äldre, präglat av självbestämmande, stor valfrihet såväl som värdigt och respektfullt bemötande, oavsett i vilken boendeform våra äldre medborgare väljer att leva.

Vi menar att vår kommun ska erbjuda lämpliga och goda boendeformer för människor i alla stadier av åldrande, inte minst för dem med vårdkrävande omsorg. Vi vill höja standarden, inomhus och utomhus, i befintliga äldreboenden, etablera självstyrande intraprenad på minst ett äldreboende. Vi vill även skapa trygghetsboenden/seniorboenden med hög servicegrad i alla kommundelar samt etablera äldreboende, integrerat med trygghetsboende, genom att anlita externa företag som har kompetens och erfarenhet av sådana boendeformer.

Ett viktigt förbättringsområde i kommunen är att minska antalet personal i hemtjänst som besöker hemmaboende omsorgstagare. Moderaterna vill skapa en verkligt trygg hemtjänst, ännu bättre tillmötesgå omsorgstagarnas behov och samtidigt bättre tillvarata personalens kompetens samt förbättra deras arbetsvillkor.

En värdig, respektfull och inspirerande äldreomsorg

Vår utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den.

Moderaterna vill forma en värdig, respektfull och inspirerande livs- och boendemiljö för alla våra äldre kommuninvånare. Vi ska erbjuda lämpliga, goda och flexibla boendeformer för de som behöver vård och omsorg dygnet runt, såväl som för de som på grund av ålderskrämpor eller påtvingad ensamhet i huvudsak söker ökad bekvämlighet, service och sällskap på gamla dagar.

På kort sikt vill vi arbeta intensivt för att höja standarden på befintliga byggnader inom Särskilt boende (SÄBO), både in- och utvändigt samt skapa god utomhusmiljö i anslutning till dessa.

Vi tror också på driftsformen intraprenad. Denna organisationsform tillämpas numera framgångsrikt i många av landets kommuner och innebär i korthet att ett boende drivs av personalen på boendet med utökat ledaransvar för ekonomi, personalplanering och resursanvändning. Intraprenaden är fortfarande kommunalt ägd och drivs under längre budget/resultat-perioder än traditionellt boende, till exempel 3-4 år, istället för 1 år.

Att driva en intraprenad ställer högre krav på ledarskapet, initiativrika och självständiga enhetschefer samt engagerad personal. Det framhålls genomgående att de boende och deras anhöriga upplever en högre grad av omsorg, omtanke, trivsel och service vid intraprenad-boenden. De organisatoriska och medarbetarmässiga fördelar som anges i olika utvärderingar är ökad ekonomisk medvetenhet, ökad delaktighet, ökat engagemang, ökad gemenskap bland personalen, bättre möjlighet att påverka sitt arbetsschema och sina arbetsförhållanden, liksom större frihet att utveckla bra arbetsmetoder. Få nackdelar anges.

De mest frekventa associationerna som angivits i enkäter är förtroende, tillit, möjligheter att utveckla, kreativitet, innovationer, samarbete, gemenskap, självständighet, egenmakt, driva eget, pionjäranda, delaktighet, inflytande och frihetskänsla.

På längre sikt vill Moderaterna att det byggs trygghetsboenden i kommunen. Denna typ av service-/seniorboenden, mestadels i form av hyresrätter med varierande grad av service, förekommer också på många håll i landet. Bland storstadsregionerna utmärker sig Stockholm positivt med ungefär 450 lägenheter. Göteborgsregionen utmärker sig negativt med endast ett 30-tal sådana lägenheter. Högskolekommuner sticker ut med omkring 700 lägenheter sammanlagt, i trygghetsboende.

Flera byggföretag projekterar och förvaltar anläggningar för trygghetsboenden, SÄBO, LSS-boende samt verksamhetslokaler i anslutning till dessa på uppdrag av kommuner efter upphandling enligt LOU eller LOV. Driften sköts antingen av kommunen, traditionellt eller i form av intraprenad, alternativt i entreprenad med extern partner.

Det finns tveklöst ett stort behov bland äldre, pensionerade kommuninvånare som inte längre orkar ta hand om sina stora villor och lägenheter eller som blivit lämnade ensamma på grund av livspartnerns sjukdom eller bortgång. Många av dem är för friska för att komma in på äldreboende, men behöver sällskap och anpassad service, till exempel i form av städning eller annan hemtjänst.

Kombination av trygghetsboende och SÄBO

Trygghetsboende och SÄBO nära varandra med integrerade gemensamhetsutrymmen är ännu mer sällsynta i Sverige än enbart trygghetsboenden. Däremot ser vi en stor potential i denna boendeform.

Vi ser framför oss ett flervåningshus med olika stora lägenheter och ett SÄBO i marknivå med gemensamma utrymmen däremellan. Gemensamma sällskapsutrymmen, aktivitetsplatser och restaurang skapar närhet, trivsel samt välbefinnande för alla berörda. Tillgång till hemtjänst, omsorgsboende och omvårdnad som är anpassat efter individuella behov. Trygghet, service och komfort är nyckelorden. På detta sätt kan vi också undvika den påtvingade och negativa separation som ofta uppstår när ena maken flyttar till särskilt boende.

Restaurangverksamheten, präglad av näringsriktig kost, kan med fördel också göras tillgänglig för allmänheten på samma sätt som vid exempelvis Vegahemmet i Göteborg. Goda förutsättningar finns på Hedegården i Lerum.

Denna form av boende medför att personer med särskilt vårdbehov kan bo hemma längre. Detta i kombination med anpassning av vårdbehoven, rätt hanterat ökar effektiviteten, minskar resursbehoven, till exempel för hemtjänsten genom enklare logistik och blir därmed mer kostnadseffektivt.

Boendeformen är också ett effektivt sätt att möta det ökande vårdbehov som förväntas uppstå under kommande år. Ett bra exempel på ett upphandlat kombinationsboende är Fridhemsvägens äldreboende i Ronneby. På Orust och Tjörn finns flera intraprenaddrivna vård- och omsorgsboenden som är utmärkta exempel på kombinationsboenden (demens- och äldreboenden samt intill liggande byggnader med pensionärslägenheter, förbundna med gemensamma sällskapsutrymmen).

Vi vill
 • Höja standarden på befintliga byggnader inom SÄBO både in- och utvändigt samt skapa god utomhusmiljö i anslutning till dessa.
   

 • Att man omvandlar minst ett lämpligt boende till intraprenad.
   

 • Att Lerums Kommun snarast bör anställa projektledare/kommande enhetschef och inrätta ett lämpligt boende i form av intraprenad.
   

 • Att det byggs ett integrerat trygghetsboende och äldreboende med gemensamma samlings- och aktivitetsutrymmen, t ex för måltider och kulturella arrangemang, utfört av extern aktör.
   

 • Att Lerums kommun ska föregå med gott exempel och planera för minst ett trygghetsboende med hyresrätter och eventuella bostadsrätter i varje kommundel som intraprenad eller företrädesvis upphandla som entreprenad.

En trygg hemtjänst

Lerums Kommun ska ha en trygg och säker hemtjänst som ger omsorgstagarna god service och omsorg. Detta innebär bland annat att vi lever upp till omsorgstagarnas största önskemål så som att samma personal kommer varje gång, att de själva får välja när hjälpen ska utföras samt att de själva ska kunna påverka innehållet i hemtjänsten. Även om dessa delar inte alltid är självklara så är de grundläggande och därför viktiga.

På kort sikt vill Moderaterna stärka logistikmodellen i hemtjänsten så att omsorgstagarnas behov bättre tillmötesgås. Syftet är att ge omsorgstagarna ökad valfrihet, större självbestämmande, mer inflytande över beviljade insatser och att bättre ta till vara personalens kompetens såväl som engagemang, förbättra arbetsmiljön och därmed skapa mer renodlade yrkesroller.

En välfärd som inte nyttjar nya tekniska lösningar blir både dyr, ineffektiv och levererar sämre kvalitet. Moderaterna menar att välfärdsteknologi till omsorgstagarens trygghet och personalens nytta ska tillämpas i största möjliga utsträckning. Till detta tillhör exempelvis digitala hjälpmedel såsom tillsyns-kamera, städ och hygienrobot, trygghetstelefoner, nyckel fria lås, GPS-larm, medicin påminnare, digital läkemedelssignering med mera.

Vi vill
 • Upprätthålla en organisation inom hemtjänsten som främjar bästa möjliga logistik och inriktar sig på att samma personal kommer varje gång, att brukarna själva får välja när hjälpen ska utföras samt att brukarna själva ska kunna påverka innehållet i hemtjänsten.
   

 • Ge omsorgstagarna ökad valfrihet, större självbestämmande och mer inflytande över beviljade insatser och att bättre ta till vara på personalens kompetens såväl som engagemang, förbättra arbetsmiljön och därmed skapa mer renodlade yrkesroller.
   

 • Nya tekniska lösningar till omsorgstagarnas trygghet och personalens nytta ska tillämpas i största möjliga utsträckning.
   

Funktionsnedsättning och LSS

I Lerums kommun ska alla ha möjlighet att delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Den som har en funktionsnedsättning ska kunna vara en del av samhällsgemenskapen genom utbildning, arbete och sysselsättning anpassat efter sin egen förmåga. Det ska finnas tillgång till boendeformer och hjälpmedel som möter varje individs behov.

En funktionsnedsättning ska inte begränsa möjligheterna för den som kan och vill jobba och bidra utifrån sin förmåga. För dem som på grund av funktionsnedsättning inte har möjlighet att delta i arbetslivet över huvud taget, vill vi öka möjligheterna till en meningsfull daglig sysselsättning utformad utifrån egna önskemål och förutsättningar.

LSS har inneburit ökad valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet för många personer med svåra funktionsnedsättningar. Detta är anledningen till att LSS är ett av de viktigaste uppdragen i kommunens välfärdsuppdrag, som många gånger får för lite fokus. Moderaterna menar att arbetet med LSS kräver ett stabilt och långsiktigt ansvarstagande från hela samhällets sida. Den som behöver LSS ska, i större utsträckning, ges möjligheten att välja och ha inflytande över vem som ska utföra vård-, rehabiliterings- och stödinsatser, liksom utformningen av dessa insatser.

Vidare anser Moderaterna att den som har funktionsnedsättning ska ges möjligheten att delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar. Den som är i behov av vård, stöd eller service bör få större inflytande över sin situation. Utbudet av arbete, sysselsättning, boendeformer och hjälpmedel behöver bli mer varierat och anpassat till de individuella behov som finns.

Vi vill
 • Att den som behöver det, ska i större utsträckning ges möjlighet att välja och ha inflytande över vem som ska utföra vård-, rehabiliterings- och stödinsatser, liksom utformningen av dessa insatser.
   

 • Att den som har funktionsnedsättning ska ges möjligheten att delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar.
   

 • Att den som är i behov av vård, stöd eller service bör få större inflytande över sin situation.

Färdtjänst och kollektivtrafik

LSS har inneburit ökad valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet för många personer med svåra funktionsnedsättningar. För att ytterligare stärka friheten för den här gruppen av medborgare vill vi förbättra möjligheten för dem att färdas på samma villkor som andra medborgare. Därför vill vi verka för att färdtjänsttaxan anpassas till taxan för vanlig kollektivtrafik. Exempelvis kostar enkel resa Lerum - Göteborg med färdtjänst 124 kronor och med vanlig kollektivtrafik 70 kronor.

Vi vill
 • Att den som på grund av funktionsnedsättning tillhör LSS ska med färdtjänsten mellan Lerum och Göteborg respektive Lerum och Alingsås kunna resa för samma taxa som gäller inom kollektivtrafiken.
   

 • Att de som tillhör LSS och har sjukersättning ska ha samma villkor i kollektivtrafiken som ålderspensionärer, vilket innebär gratis resor inom kommunen.

Missbruk och missbruksvård

Missbruk är tillsammans med psykisk ohälsa och ensamhet en av vår tids största folksjukdomar. Allt för ofta går bruk över i missbruk och många gånger handlar det om missbruk av alkohol, narkotika, tabletter och spel. En del drabbas av samsjuklighet, vilket innebär, att personen uppfyller kriterier för både missbruk och psykisk störning samtidigt. 30-50% av de som vårdas för missbruk har en psykisk sjukdom samtidigt.

Socialtjänsten är ofta den sista tryggheten människor har när man inte längre har möjlighet att själv ta sig ur ett missbruk. Kommunens socialtjänst måste därför prestera en god kvalitet och beslut som är rättssäkra. Socialtjänsten tar emot ansökningar, utreder behovet av insatser och tillhandahåller insatser för att bryta missbruket och möjliggöra ett nyktert, men även självständigt liv. Socialtjänsten bedriver även uppsökande verksamhet. Ledorden är frivillighet och delaktighet, individuella behovsprövningar med respekt för den enskildes integritet.

Alla insatser sker med tydligt syfte att minska missbruket. I arbetet involveras även andra instanser såsom Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, skolan, frivården/kriminalvården, arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Långvarigt missbruk grundläggs ofta i ungdomsåren och inte minst i skolmiljön. Det är därför viktigt att på alla tänkbara sätt främja förebyggande åtgärder.

Samtidigt är det viktigt att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt med respekt för skattebetalarna. Med en tydligare styrning mot arbete och egen försörjning kan vi minska kommunens bidragskostnader, som medför att inte lika många fastnar i bidragsberoende och utanförskap.

Vi vill
 • Att kommunen och alla berörda instanser, särskilt skolan, på alla sätt arbetar förebyggande med syfte att undvika ungdomars missbruksdebut.
   

 • Verka för att människor med utvecklat missbruk får tillgång till professionellt stöd och god vård så att missbruket avbryts och för att möjliggöra en återgång, utan dröjsmål, till ett nyktert, självständigt och värdigt liv.
   

 • Möjliggöra egen försörjning genom aktiv styrning mot arbete för att undvika bidragsberoende och utanförskap.

bottom of page