top of page

En trygg samvaro för kvinnor och barn

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande problem i dagens samhälle. Våldet finns överallt och i alla delar av samhället och skiljer inte mellan rik, fattig, högutbildad eller lågutbildad. Det som denna typ av våld har gemensamt är dock att det sker bakom stängda dörrar.

Det krävs omfattande samhällsinsatser för att hitta de våldsutsatta och för att hjälpa dem till ett bättre liv. Kommunen måste ta ansvaret för att det finns akut skyddade boenden för när kvinnor lämnar. Det behövs även lägenheter för att kvinnan ska komma på benen igen efter ett uppbrott. Socialtjänsten i kommunen är också ansvarig för att kvinnorna kan hålla sig gömda genom att inte tvinga dem till delad vårdnad av barn eller att bli försörjd av förövaren. För att tidigt kunna upptäcka våld i familjen eller våld i relationer mellan unga krävs omfattande insatser i skolan från tidig ålder. Det är också ett sätt att förebygga våldet genom att uppmärksamma det och dessa olika uttrycksformer. För att vara en kommun som tar arbetet mot mäns våld mot kvinnor på allvar bör också en mansjour upprättas i kommunen, för att förhindra och förebygga våld av män. Ett vanligt problem för kvinnor som blir utsatta för våld är att de tvingas berätta samma historia många gånger om och att tvivel kan uppstå på vägen. För att förhindra detta och hjälpa kvinnor och barn på ett mer effektivt sätt krävs en större samverkan mellan de lokala myndigheterna och kommunen.
 

Det är avgörande för en våldsutsatt kvinnas liv att det finns en trygg plats att flytta till. I dagens läge, när det ofta är fullt på kvinnojourerna, ligger det oftast på kvinnan själv att skaffa sig en trygg plats att bo på, som hemma hos en släkting eller en vän. Det ska aldrig vara kvinnans ansvar att garantera sig en trygg plats i dessa situationer. Därtill kan inte heller anses vara en trygg plats att gömma sig hos släktingar eller vänner. Istället måste det vara kommunens ansvar att garantera att det finns trygga boenden dit kvinnor kan komma i både akuta fall och som utslussninglägenhet. Platserna måste också kunna erbjuda juridisk och social hjälp samt hjälp med barnomsorg på gemensamma boenden.
 

Bostadsbristen i Sverige gör det svårt för kvinnor att få tag på nytt boende efter att de sökt skydd på kvinnojour. Det gäller framför allt i de fall där kvinnorna själva saknar ekonomiska tillgångar eller möjlighet att få en hyresrätt. Detta resulterar i en inlåsningseffekt på kvinnojourerna där kvinnorna inte kan flytta därifrån och jourerna inte kan ta emot nya behövande. Det kan också resultera i att kvinnor tvingas bosätta sig i mycket tillfälliga och olämpliga boenden. För att säkerställa en trygg övergång mellan boende på kvinnojour och en framtida egen bostad behövs ett samarbete mellan kommuner för att garantera kvinnor trygga utslussningslägenheter där de kan påbörja ett nytt liv. Dessa måste vara väl anpassade så att kvinnor enkelt kan bo där med barn och djur och leva ett så normalt liv som möjligt. Målet måste vara att det alltid ska finnas en lägenhet redo i en närliggande kommun för när behovet av att bo på kvinnojour inte längre finns.
 

Ett omfattande problem för kvinnor och barn som tvingas hålla sig gömda är mäns rätt till barnen de har vårdnaden över. Det är omöjligt att hålla sig gömd och skyddad om pappan till barnen har vårdnaden över barnen. Det är därför avgörande att socialtjänsten tar ansvar i kommunen och ser till att ha rutiner för hur man hanterar vårdnad och umgänge med pappor där mamman och barnen bor skyddat. Det ger en förutsättning för att kvinnor ska kunna hålla sig gömda och undvika våldet igen.
 

Idag ser vi tyvärr att socialtjänstens olika delar inte samarbetar och därmed inte får en klar bild utav situationen i familjen. Det är därför viktigt att det finns en samverkan mellan barn-och vuxenhandläggare på socialtjänsten för att få en helhetsbild av hur situationen ser ut. Socialtjänsten måste också ha rutiner kring försörjningsstöd så att det inte riskeras att dras in för att mannen anses kunna försörja henne. Detta riskerar annars att skapa inlåsning i ett våldsamt förhållande. Därtill ska rutiner upprättas där det är socialtjänsten som delar ut skadestånd och underhåll till kvinnan som sedan kräver in detta från mannen. Detta för att garantera både kvinnans säkerhet och att tillgångar faktiskt tillfaller henne.
 

Vi vill
 • Upprätta skyddade boenden för kvinnor och barn samt husdjur. Friliggande och/ eller flera i samma hus med tillgång till personal och eventuellt personal för barn.
   

 • Upprätta en samverkan med andra kommuner och kvinnojourer rörande skyddade boenden samt utslussningslägenheter som ska kunna erbjudas kvinnor och barn.
   

 • Att kvinnor ska slippa behöva umgås med sin förövare under tiden de bor på skyddat boende.
   

 • Upprätta tydliga rutiner hos socialtjänsten där kvinnor och barns situationer och säkerhet står i centrum.
   

 • Att förövaren ska bli av med vårdnaden om gemensamma barn när de döms för grova våldsbrott mot den andra föräldern.
   

Utbildningsinsatser mot våld i nära relationer

Våldet finns överallt i samhället och det är viktigt att de som ständigt arbetar med människor har kunskap om hur våldet ter sig och hur det påverkar människor. Det är avgörande för att kunna hjälpa människor. Det kommer leda till att fler personer blir hjälpta av till exempel socialtjänsten och kommunen samt att äldre människor som blir utsatta får en chans att få hjälp.
 

Våld mot kvinnor och barn är en av de vanligaste brotten i Sverige, men eftersom att våldet sker hemma så ter det sig inte som annat våld. Det krävs därför kunskap om dessa kvinnors situationer, varför hon agerar som hon gör och vad som bäst kan göras för att utreda brotten och hjälpa kvinnan. Ofta gäller det att agera snabbt eftersom det är vanligt att anmälningar tas tillbaka igen.

När mamman utsätts för våld, utsätts också barnet och många barn blir också själva slagna. Detta våld kan ta sig uttryck på olika sätt vilket kan upptäckas genom barns beteende, vissa blir tysta, andra utåtagerande. Genom utbildning för skolpersonal på alla nivåer kan dessa tecken upptäckas och därmed kan både barnet och mamman få en chans till ett nytt liv. Det gäller även personal på högstadiet och gymnasiet, eftersom våld i relationer är till och med lite högre bland unga. Därmed kan samtal föras med barnen och föräldrar så hon kan få hjälp.

Genom att uppmärksamma vad som är våld och de olika typerna av våld som finns redan i tidig ålder i skolan får eleverna en tydlig insikt och kan själva lära sig tidigt vad som är okej och inte. Samtidigt kan diskussioner föras om vad som ska göras förebyggande och vad våldet beror på. Här kan även hedersrelaterat våld diskuteras. Det är också viktigt att redan tidigt fånga upp våld i nära relationer eftersom det är som störst bland just unga. Därför ska det vara obligatoriskt att ställa frågor om olika typer av våld med skolans elevhälsopersonal när eleverna är i skolan. Det är också ett sätt för eleverna att få berätta om våld som de bevittnar eller blir utsatta av hemma. Det kan för många vara mycket enklare att berätta när någon ställer frågan, än att behöva ta kontakt själv. Det är också ett sätt att fånga upp ungdomar som själva kanske utövar våld för att redan tidigt ge dem hjälp att bryta detta mönster.

En kommun som arbetar aktivt mot våld i nära relationer behöver också arbeta förebyggande samt åtgärda roten till problemet. Då majoriteten av våld i nära relationer består av mäns våld mot kvinnor, vill Moderaterna upprätta en mansjour där män kan få hjälp med våldsamma och kontrollerande beteenden, förhoppningsvis redan innan någon har kommit till skada, men även efter för att förhindra att fler kvinnor råkar illa ut. På detta sätt kan vi förhoppningsvis bryta mäns aggressiva och våldsamma beteenden.

Det är viktigt att ständigt uppmärksamma våldet och informera om rättigheter och vart man kan vända sig.

 

Vi vill
 • Införa obligatorisk utbildning rörande våld i nära relationer för samtliga anställda i kommunen varje år, både de som jobbar i kommunen, socialtjänsten och äldrevården.
   

 • Införa obligatorisk utbildning av all förskole- och skolpersonal i kommunen rörande våld i nära relationer och hur våldet kan ta sig uttryck på barnet.
   

 • Införa utbildning till skolungdomar från låg ålder rörande vad som är våld samt obligatoriska frågor från skolhälsan om våld i nära relationer till samtliga elever.
   

 • Upprätta en mansjour dit män kan vända sig för att få hjälp att bryta våldsamma beteenden.
   

 • Säkerställa ständig information om våld och vart man kan vända sig på offentliga platser som köpcentrum och toaletter och anslagstavlor.
   

Samverkan mot våld i nära relationer

Man ska inte behöva berätta samma sak flera gånger, vi behöver ett gemensamt system där kvinnan får den hjälp som behövs snabbt och inte behöver vänta. Hon ska direkt få information om sina rättigheter och om processen, hon ska inte själv behöva söka sig runt, utan ska tilldelas den hjälp hon har rätt till. Det är en stor process att våga anmäla och tvivel uppkommer många gånger under tiden. Därför är det viktigt att se till att rätt stöd och hjälp kan sättas in direkt så beslutet inte behöver fattas flera gånger.

Det underlättar för kvinnor och barn som inte behöver söka sig till flera platser. Ett sådant centrum kan också öka medvetenheten om vart hjälp finns att då. Det underlättar också för de olika myndigheterna och vården att samverka och dela erfarenheter med varandra.

 

Vi vill
 • Upprätta en samverkan mellan lokala myndigheter, polis, socialtjänst och kvinnojour.
   

 • Upprätta ett centrum mot kvinnovåld i kommunen där all kunskap och all hjälp kvinnor och barn kan behöva från kommunen och polisen samt kvinnojour finns samlad på ett ställe.
   

Lovaktiviteter

Moderaterna vill säkerställa lovaktiviteter för barn. På detta sättet får barn en fristad från våldet på sommaren när annan verksamhet inte är öppen. Kan vara i form av fritidsgård eller badresor eller annat liknande.
 

Vi vill
 • Säkerställa lovaktiviteter för barn.

bottom of page