top of page

Ett rikt kultur- och fritidsliv

I Lerums kommun ska det vara lätt att uppleva och utöva kultur för alla invånare. Främst genom våra kulturarv och kulturföreningar.

Kulturskolan är mycket aktiv i kommunen och står för både bredd och spetsutbildning för våra unga. Med vår politik vill vi säkerställa att kulturskolan får fler lokaler så att alla unga ska få utöva sina önskade aktiviteter.
 

Kommunens vackra natur med sjöar och skogar inbjuder till våra vandringsleder, bad och fiske. Andra fritidsaktiviteter finns för olika åldrar genom många olika idrotts- och fritidsföreningar. Vår politik vill verka för att tillgängliggöra mötesplatser i alla kommundelar, starta en fritidsgård för motorintresserade samt en utbyggnad av ishallen.
 

För att förbättra folkhälsan behövs ökad fysisk aktivitet för våra äldre medborgare på äldreboenden. Även våra barn i skolan och på fritids behöver ökad fysisk aktivitet i syfte att förbättra skolresultaten.
 

Ett rikt kultur- och fritidsutbud där man får chans att göra det man brinner för leder till en bättre folkhälsa.
 

Kulturarvet

I Lerums kommun har vi ett gediget kulturarv och flertalet kulturmärken som är en del av vår historia. Våra kulturmärken som ofta är skapade av tidigare generationer är till för nuvarande såväl som framtida generationer att åskåda såväl som åtnjuta. Tillsammans har vi ett ansvar att bevara, utveckla och bruka kulturarvet så att vi även i framtiden har detta att tillgå. Ett rikt kulturliv skapar, bevarar och utvecklar omistliga värden i samhället, medan ett förlorat kulturarv är omöjligt att återskapa.
 

Vi lägger därför vikt vid att kommunen aktivt ska arbeta för att bevara sitt kulturarv samt stödja möjliggöra för aktörer som ämnar att bevara Lerum kommuns kulturarv.
 

Vi vill
 • Skapa goda förutsättningar för de föreningar som bidrar till ett levande kulturarv.
   

 • Inventera det lokala kulturarvet och upprätta en handlingsplan för dess bevarande.
   

Förbättrade lokaler för kulturaktiviteter

Kulturskolan har långa köer och är i behov av ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet, likaså rapporterar andra kulturutövare runt om i kommunen om en brist på lämpliga lokaler. Många av de lokaler som finns tillgängliga att hyra är nedgångna och ej anpassade till kulturaktiviteter samt saknar uppdaterad och lämplig teknisk utrustning. För att möta den efterfråga som finns vill vi rusta upp de befintliga lokalerna, undersöka vilka tillgängliga och framtida lokaler man kan anpassa till kulturaktiviteter. Samtidigt som vi värnar om det lokala kulturlivet är vi även måna om en god ekonomisk hushållning. Därav har vi som mål att ha en hög nyttjandegrad av befintliga- och nybyggda lokaler där olika verksamheter kan verka.
 

Vi vill
 • Att det ska finnas tillgängliga och ändamålsenliga lokaler för kulturverksamhet.
   

 • Upprätta kulturhus som är anpassad för kulturändamål.
   

 • Att kulturskolan får dimensionerade och ändamålsenliga lokaler.
   

 • Inventera nuvarande- och planera framtida lokaliteter för kulturverksamhet.
   

 • Rusta upp och uppgradera befintliga lokaler för att dessa ska kunna användas för kulturverksamhet.
   

Vandringsleder runt om i kommunen

Inom Lerums kommun finns det flertalet fina naturområden som uppskattas av våra invånare som under pandemi-året nyttjats mer än någonsin. För att möjliggöra så att fler kan hitta och nyttja våra fina naturområden. Genom att utöka vandringsleder kan välbefinnande och god hälsa generera friskare kommuninvånare.
 

En investeringskostnad med relativt lågt underhåll som kommer till nytta för många invånare, kan öka attraktivitet för kommunen och ökad naturturism kan leda till ökade intäkter för näringsidkare i närheten. Vilket kan öka turismen som i sin tur genererar god ekonomi. Detta sammantaget kan ge god hälsa och välbefinnande för kommuninvånarna.
 

Vi vill
 • Utveckla och tillgängliggöra våra vandringsleder runt om i Lerums kommun.
   

 • Utveckla och stimulera förutsättningarna för ökad turism i Lerums kommun.
   

Underlätta och stötta det lokala föreningslivet

Lerums kommun har ett väldigt uppskattat och aktivt föreningsliv, vilket är något som vi bör ta tillvara. Att driva förening är inte alltid helt lätt, speciellt inte för mindre och nystartade föreningar. Vi vill därför utreda hur vi på ett effektivt sätt kan vara till hjälp för vårt lokala föreningsliv, vilken hjälp som behövs för att starta en ny förening och vilken hjälp efterfrågas av föreningarna.
 

Vi vill
 • Tillgängliggöra mötesplatser i alla kommundelar.
   

 • Stimulera föreningar i Lerums kommun att möjliggöra för funktionsvarierade att delta i verksamheten.
   

 • Starta en fritidsgård för motorintresserade i Lerums kommun.
   

Fler båtplatser

I flera av kommunens sjöar är trycket på de befintliga båtplatserna stort, där efterfrågan är högre än utbudet. Att utöka antalet båtplatser för att bättre möta efterfrågan hade varit till värde för kommuninvånarna samtidigt som ett ökat utbud kan minska efterfrågan på illegala bryggor. Detta kan göras till självkostnadspris, genom att eventuella kostnader och underhåll kan exempelvis finansieras av hyresavgifter för båtplats.
 

Vi vill
 • Utreda möjligheten att etablera fler båtplatser kring sjöarna i Lerums kommun.
   

En ny tennishall

Frågan kring en ny tennishall har diskuterats länge och diskuteras fortfarande. Vi ställer oss positiva till en ny tennishall, men måste samtidigt beakta kommunens ekonomiska intressen i frågan. Vi är måna om att komma fram till en lösning som är bra för tennisklubben samtidigt som den är ekonomiskt försvarbar för kommunen.
 

Vi vill
 • Möjliggöra en ny tennishall i Lerums kommun.
   

En ny isrink i Stenkullen

I Lerum har vi en framgångsrik och populär ishockeyförening (LBK) och en konståkningsförening (LKK) som båda bedriver sin verksamhet i Vättlehallen vilket har lett till den högsta is-belastningen i regionen. Detta resulterar i att föreningarna har svårt att boka istider vilket ofta leder till obekväma träningstider. En utbyggnad av ishallen leder till fler och attraktivare träningstider, vilket är värdeskapande för många av våra medborgare
 

Vi vill
 • Möjliggöra en utbyggnad av ishallen i Stenkullen.

 • Utöka istid för, träningstider, skolor och friåkning.
   

Vattenpalatset

Det finns ett stort behov av antingen en upprustning eller nybyggnation av ett nytt badhus i kommunen. För Lerums kommun har Vattenpalatset historiskt sett varit ett flaggskepp för kommunen som varit ett dragplåster för många människor utanför Lerums kommun. Utifrån vårt nuvarande arbete i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa ser vi att det finns en stor efterfrågan från medborgarna av nya ”badhusrelaterade” investeringar till exempel ökad vattenyta.
 

En tillfällig beredning bestående av samtliga politiska partier har tillsatts för att utreda fördelar och nackdelar med de alternativ som finns. Vi har ännu inte ett låst ställningstagande utan bör verka för att det mest samhällsekonomiskt gynnsamma alternativet genomförs, där kommuninvånarnas önskemål vägs in. Vi bör därför avvakta med ett fast ställningstagande tills dess att beredningens arbete presenterats.
 

Vi vill
 • Att det finns ett badhus i Lerums kommun.

 • Att beslutet om nybyggnation eller renovering baseras på vilket alternativ som är mest samhällsekonomiskt gynnsamt med hänsyn till kommuninvånarnas önskemål.
   

Fysiska aktiviteter på skola och fritids

Ökad fysisk aktivitet har flera positiva aspekter för individen, bland annat ökad koncentrationsförmåga, bättre inlärningsmöjligheter, ökade skolresultat samt minskar övervikt och andra hälsorelaterade besvär. Ökad fysisk aktivitet ger även en förbättrad psykisk hälsa. Att tidigt engagera sig i fysiska aktiviteter leder även till långvariga effekter i bättre kroppskontroll/koordinationsförmåga och ökad sannolikhet för fortsatta fysiska aktiviteter senare i livet.
 

Puls för lärande är ett framgångsrikt koncept där man arbetar med fysisk aktivitet under skoltid, på daglig basis ökar man elevernas puls i ett antal minuter och har sett positiva skolresultat. Detta är en form som man arbetar med fysisk aktivitet men det bör finnas flertalet andra sätt som man skulle kunna arbeta med fysiska aktiviteter inom skolvärlden.
 

Vi vill
 • Öka tiden för fysisk aktivitet i syfte att förbättra skolresultaten.

 • Öka tiden för fysisk aktivitet för att förbättra psykisk och fysisk hälsa.
   

Ökad fysisk aktivitet för våra äldre

Ökad fysisk aktivitet har många positiva effekter för individen såväl som samhället. En ökad aktivitet leder bland annat till bättre hälsa, bättre livskvalitet och lägre samhällskostnader (minskad medicinsk vård).
 

Vi vill därför arbeta aktivt för att öka den fysiska aktiviteten på äldreboendena inom kommunen utifrån de förutsättningar som finns. Bättre livskvalitet och hälsa för äldre, kan leda till minskade medicinska kostnader.
 

Vi vill
 • Öka den fysiska aktiviteten för våra äldre medborgare på äldreboenden för att få en bättre livskvalitet, hälsa och lägre samhällskostnader.

Stärk den psykiska hälsan

Försämrad psykisk hälsa är ett växande samhällsproblem med konsekvenser av bland annat ökad sjukskrivning, arbetslöshet, kriminalitet etcetera. Det är därför viktigt att kommunen har kapacitet och rätt verktyg att behandla och förebygga psykisk ohälsa.
 

Vi vill
 • Utveckla och stödja förebyggande insatser i syfte att minska den psykiska ohälsan.
   

 • Utveckla en funktionell och effektiv rehabilitering av psykisk ohälsa.
   

Fysisk aktivitet på recept för barn och unga (FaB)

Antalet barn- och unga med fysisk- och psykisk ohälsa ökar och är på historiskt höga nivåer. Andelen barn med fetma har sedan 90-talet fyrdubblats och trenden visar inte på någon avtagande takt, likaså är BUP-köerna långa och 2017 kunde ingen av regionerna uppfylla vårdgarantin inom BUP.
 

Fysisk aktivitet har positiva effekter på viktminskning men även på psykisk hälsa. Fysisk aktivitet på recept skrivs regelbundet ut i vården för vuxna som behöver öka sin fysiska aktivitet, men möjligheten saknas i dagsläget och i Västra Götaland regionen erbjuds i stället samtal med dietist.
 

I Varbergs kommun genomförde man ett arbete mellan 2018–2020 med fysisk aktivitet på recept för barn och unga i behov av ökad fysisk aktivitet. Projektet erbjöd under åren 2018 och 2019 totalt 270 aktivitetstillfällen. 2020 erbjöd man de som hade fått recept utskrivet att fortsätta med sina aktiviteter och vid projektets slut återfinns individer som fortsatt med sina aktiviteter. Totalkostnaden för projektet var 200 000 kr för de tre åren.

Under 2020 och 2021 utvecklade man konceptet, men under namnet friskvårds- och aktivitetsgrupper. Friskvårds- och aktivitetsgrupper inriktar sig mot barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller övervikt.

Utifrån Varberg kommuns positiva erfarenheter, det stora behovet av fysisk aktivitet för målgruppen och den relativt låga kostnad projektet inneburit, kan projektet anses samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. Vi bör därför undersöka huruvida ett liknande program kan implementeras i Lerums kommun.

 

Vi vill
 • Utöka möjligheter för barn och unga som diagnostiserats med fetma och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt är i behov av ökad fysisk aktivitet.
   

 • Utreda möjligheterna att införa fysisk aktivitet på recept eller liknanden program i Lerums kommun.

bottom of page