top of page

Jobb och företagande

Lerums Kommun ska ha ett företagarvänligt näringslivsklimat i toppklass. 4 av 5 jobb skapas i små och medelstora företag och miljoner i skattemedel tillförs från Lerums företag varje år. Miljoner som finansierar vår skola, vård och omsorg.

För att Lerum ska kunna bli en ännu bättre kommun att leva och bo i är vi starkt beroende av de företag och de företagsamma människor som lägger grunden för vår välfärd. Företagens beslut om att växa, anställa eller investera i sin verksamhet, men också att behålla och driva verksamheten vidare över generationsgränser påverkas av dess lokala omgivning, liksom av alltför otydliga och godtyckliga regelsystem.
 

De politiska besluten påverkar såväl arbetstillfällen i vår kommun som de skatteintäkter vi bygger vår vård, skola och omsorg på. Vi arbetar för att Lerums Kommun ska utvecklas till en av de mest attraktiva etableringsorterna för småföretagande i Västra Götaland. Vi verkar också för att skapa bästa möjliga samspel och gehör mellan politiska beslutsfattare och kommunens förvaltningsorganisation.
 

Vi vill att Lerums kommun ska gå från att vara en myndighetsorganisation till att bli en serviceorganisation med myndighetsansvar

Fler jobb

Lerum är en kommun med förhållandevis låg arbetslöshet. Det ska vi fortsätta ha då en låg arbetslöshet bidrar till, ökad meningsfullheten bland de som jobbar, ökad lokal tillväxt samt minskat bidragsberoende. Också ungdomsarbetslösheten är förhållandevis låg i Lerums Kommun, men vi konstaterar samtidigt att ett antal unga går utan syssla. Vi vill därför att det ska bli enklare för ungdomar att få sitt första jobb. I syfte att öka intresset hos unga att starta eget bör redan etablerade unga företag uppmärksammas tydligare. Företag bör stimuleras att ytterligare utveckla handel och service i alla kommundelar.
 

Jobben behöver också bli fler på hemmaplan. Det minskar den regionala pendlingen, bidrar till att människors köpkraft stannar kvar i kommunen och god sammanhållning. Därför behöver det bli enklare för befintliga företag att växa och för nya företag att etablera sig i vår kommun. Här spelar också ett starkt näringslivsklimat en viktig roll.

Vi vill
 • Erbjuda tomtmark/byggnader för etablering av verksamhetslokaler för småföretag och nya företagare.
   

 • Utreda möjligheterna för stöd till lokala företag som anställer långtidsarbetslösa unga. Den ekonomiska insatsen är sannolikt begränsad i förhållande till nyttan.
   

Attraktionskraft

Lerums Kommun ska fortsätta sitt arbete med att ändra attityden och gå från att vara en myndighetsorganisation till en serviceorganisation med myndighetsansvar. Attraktionskraften bland företag ska stärkas till en positiv kraft i vårt samhälle. Det ska vara enkelt att driva företag i Lerums Kommun som ska verka för smidig service och snabba processer.
 

Företagsklimatet definieras som summan av intentioner, attityder, kunskap, regler och service som möter företagaren i vardagen. Kommunen har många kontaktytor med Lerums företagare och kan främja det lokala näringslivet genom att utveckla och förbättra sin service genom snabb ärendehantering och obyråkratisk konstruktiv tillsyn av olika verksamheter.


Skolan är en viktig aktör för att öka kommunens attraktionskraft. Kommunen, näringslivet och gymnasiet behöver därför stärka sitt samarbete ytterligare. Detta så att ungdomarna får kunskap om vilka möjligheter som finns i vårt närområde. På sikt kan detta ge anställningar i det lokala näringslivet eller inspirera till viljan att starta eget företag.

 

Lerums kommuns varumärke som näringslivskommun behöver stärkas. Det är nödvändigt att marknadsföra att Lerum är en småföretagarkommun med stor utvecklingspotential. Vi vill exempelvis se elektronisk skyltning utefter E20 samt skyltning utefter väg 190 och järnvägen. Infarterna till våra centra och företagsområden måste också utformas på ett mer attraktivt sätt.

Handeln i Lerums kommun ska utvecklas och koncentreras till tre handelsområden; kommunens centra i Lerum, Gråbo och Floda, men också vid trafikmoten. Vi ser hur de olika handelsområdena stärker sina profiler och breddar utbudet. Det är bra. Handel i kommunen bidrar till hög boende- och livskvalitet som tillgodoser invånarna med konkurrenskraftig handel och ett utbud som stärker kommunens attraktivitet. I Tollered, Stenkullen, Sjövik och andra närliggande mindre orter bör det finnas service med dagligvaror.

I Stenkullen ser vi att framgångsrika industri- och tillverkningsföretag etablerat sig vilket gör att branschtillhörigheten gynnas av att vara verksamma i närheten av varandra för att samverka och kunna få tillväxt.

Tollered är ett växande område, framförallt inom den kreativa näringen. Med stort lokalt engagemang och stark identitet som en av landets mest bevarade bruksorter ger dess unika miljö, historia och kulturella värde en unik möjlighet inom turism, hantverk, tillverkning och upplevelser. Leaderprojektet, Destination Sävelångensbygden, tar ett helhetsgrepp där Nääs/Tollered spelar en viktig roll. Nääs är Skandinaviens bäst bevarade sena 1800-tals miljö. Ett välskött byggnadsminne och unik traditionsbärare. Turism och besöksnäring uppvisar en mycket hög utvecklingspotential tack vare de förutsättningar som finns i kommunen vad gäller natur, sjöar, vattendrag och Nääs slott. Säveån och dess närmiljö har stor attraktionskraft i stora delar av kommunen och bör lyftas fram betydligt effektivare än vad som är fallet idag. Lerum ska uppfattas som en attraktiv, naturnära kommun hellre än en genomfartskommun för motorvägstrafik och järnvägstransporter.

 

Ett väl fungerande och effektivt vägnät för såväl person- som godstransporter är absolut nödvändigt för näringslivets behov. E20, som passerar Lerums kommun, är en viktig pulsåder. Den behöver utvecklas ytterligare. Bland annat behövs ett nytt trafikmot i anslutning till Lerums Centrum och ett nytt trafikmot mellan Kastenhof och Floda.

 

Det behövs också en betydligt säkrare och bättre tvärförbindelse mellan E20 Lerum och Rv40, inte minst med tanke på näringslivets behov av närhet och tillgång till Landvetter flygplats. Befintlig väg, Härskogsvägen, har stora brister i såväl säkerhet som kapacitet. En ytterligare väg som behöver uppgraderas är förbindelsen mellan Lerum och Gråbo, via Stenkullen. Detta med utgångspunkt i kommunens planer att utveckla hela kommunen där vi ser stor potential att utveckla Stenkullens industriområde.

 

Till sist måste också den digitala infrastrukturen byggas ut och hålla högsta kvalitet. Det är en förutsättning för att de absolut flesta företag ska kunna växa och etablera sig. Utbyggnaden av ett effektivt fibernätverk och trådlöst 5G/6G-nätverk måste därför påskyndas.
 

Vi vill
 • Utveckla och förstärka kommunens service genom snabb ärendehantering och obyråkratisk konstruktiv tillsyn av olika verksamheter.
   

 • Anpassa detaljeringsgraden i nya detaljplaner, med syfte att öka flexibiliteten utifrån företagens behov.
   

 • Tydliggöra kontaktpunkter i kommunen för näringslivet där kompetens för smidigare service och snabbare processer ska finnas.
   

 • Tydlig skyltning av Lerum som småföretagarkommun med utvecklingspotential, helst med elektronisk informationstavla, bör anordnas vid E20 och väg 190.
   

 • Infarterna till Lerums kommun ska göras mer tilltalande.
   

 • Planera och påbörja bättre genomfart för tung trafik i Lerum C.
   

 • Att politiska styrdokument beaktar näringslivets intressen.
   

 • Fortsätta förstärka vår goda samverkan med andra kommuner samt benchmarka där vi ser goda exempel inom näringslivet.
   

 • Öka takten i utbyggnaden av fiber- och 5G/6G-nätverket.
   

Marktillgång för näringslivet

Dagens näringsliv i Lerums kommun, som tillhandahåller arbetstillfällen, består i huvudsak av små- och medelstora företag. Av Sveriges över en miljon företag, har 99% färre än 50 anställda. I Sverige har dessa små och medelstora företag svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Det är just denna målgrupp som är av särskilt stort intresse för Lerums Kommun och det är här vi måste stärka företagens möjligheter till fortsatt framgång och utveckling.

En av de viktiga förutsättningarna för företagen är att vi som kommun kan erbjuda mark dels i närheten av dagens företag som har en potential att utvecklas vidare, dels nya markområden för att många fler nya företag ska kunna etablera sig i vår kommun. Tillgången till mark ska vara en möjliggörare och inte ett hinder för en positiv kommunal utveckling, med syfte att skapa än fler arbetstillfällen här på hemmaplan.

Detta har också en positiv miljöaspekt då det möjliggör betydligt kortare resor till arbetsplatserna, som alternativ till att ständigt behöva åka pendla till Göteborg för sin försörjning. Kanske detta också bidrar till att vi kan vända på pendlingsströmmarna till, i stället för från, Lerums kommun.

 

Vi vill
 • Identifiera, kartlägga och marknadsföra markområden för nyetablering av företag.
   

 • Proaktivt verka för att i god tid anskaffa markområden.
   

 • Att markområden enkelt ska kunna erbjudas och användas.
   

Kompetens

I den politiska debatten talas det ofta om rätten till ett arbete. Vi vill istället lägga fokus på rätten till bra utbildning i syfte att skapa goda möjligheter för människor att ha ett jobb att gå till. Alla elever ska kunna känna sig trygga i skolan och ges möjlighet att tillgodogöra sig utbildning i en lugn och inspirerande miljö där engagerade lärares auktoritet värdesätts.
 

Grundskolan ska ge eleverna en bra grund att stå på inför fortsatta studier. Därför är det viktigt att fortsätta satsa på naturvetenskapliga och tekniska ämnen som ger de baskunskaper som kommer att vara helt nödvändiga. Detta för att tillgodogöra sig såväl praktiska som teoretiska studier på gymnasienivå samt fortsatta högre studier på högskolor och universitet.

Gymnasiet behöver därför satsa på, av näringslivet och kommunen, efterfrågade utbildningar men också förbereda eleverna inför fortsatta högre studier. Oavsett om eleverna kommer studera vidare eller gå ut i förvärvslivet är det väsentligt att Lerums kommun arbetar för att skapa möjligheter för unga vuxna att stanna i kommunen eller flytta tillbaka när det är dags att bilda familj. Detta för att säkra viktig, lokal, arbetskraft samt morgondagens lokala entreprenörer. En bra skoltid och möjligheter att skaffa såväl bostad som arbete är därför av stor betydelse.

Möjligheten att välja att driva ett företag via ”Ung företagsamhet” (UF) bör därför ingå som ett valbart alternativ på flertalet gymnasieutbildningar.

Ett annat område där Lerums kommun ”hållit fanan högt” är kommunens arbete med, klimat, miljö och hållbarhet. Detta ger en mycket god möjlighet för gymnasiet att profilera gymnasiet sig med en miljöinriktad natur-/teknisk utbildning.

Utmaningarna med att erbjuda rätt kompetens för arbetsmarknaden i en värld som ständigt förändras. Samtidigt som nya yrken växer fram försvinner också efterfrågan på andra. Därför riskerar utbildade människor att hamna utanför arbetsmarknaden. Lerums kommun ska därför även fortsättningsvis erbjuda målinriktad kompetensutveckling för vuxna som behöver byta karriär. Det kan exempelvis handla om utbildningar inom bristyrken inom såsom vård- och omsorg men också inom till exempel IT, ekonomi, utbildning, teknik och bygg. Vi ser att dessa utbildningar skulle kunna köpas in via externa aktörer som är specialiserade inom ett visst område.

 

Fler ungdomar bör ges möjlighet och motivation att driva företag eller läsa vidare på yrkeshögskola eller på högskola med syfte att skapa kompetensförhöjning för företag som söker framtida, nya ledare och medarbetare.
 

Vi vill
 • Skapa en plattform för näringslivet genom företagarföreningar, informera i skolor om hur det är att driva företag och vad som krävs.
   

 • Aktivera och tydliggöra näringslivsrådets rådgivande roll gentemot företagarnas behov och intressen.
   

 • Stärka samverkan med det lokala näringslivet i utformningen av yrkesutbildningar med syfte att bättre matcha kunskapskraven hos befintliga och framtida arbetsgivare.
   

 • Att alla gymnasieelever erbjuds möjlighet att driva UF-företag.
   

 • Stärka inslagen av arbetsmarknadskunskap i grundskolan

Upphandling

Lerums kommun har en upphandlingspolicy som reviderades senast 2011. Upphandlingspolicyn skapar förutsättningar en samsyn på upphandlingar och inköp. Policyn gäller all upphandling och alla inköp, leasing eller hyra av varor, tjänster, entreprenader och outsourcing i Lerums kommun.

Det är ett välkänt faktum att byråkratiska processer försvårar småföretagens möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. För att kunna bryta tendenser till oligopol som finns på upphandlingsmarknaden i stora delar av Sverige, behöver regelverk och arbetssätt förändras så att även småföretag har möjlighet att delta. Vi ska verka för att underlätta för små och medelstora företag att få tillträde till upphandlingsmarknaden.

 

Vi vill
 • Sätta upp ett övergripande politiskt mål om ökning av det genomsnittliga antalet och även de lokala anbuden i kommunens upphandlingar.
   

 • Säkerställa att osund konkurrens undviks.
   

 • Underlätta för lokala företag att konkurrera mot större regionala och nationella företag genom mindre byråkrati i upphandlingarna.
   

 • Inrätta funktion för rådgivning och utbildning för företagare om lokala upphandlingsprojekt.

 

bottom of page