top of page

100 DAGAR AV FRAMDRIFT

100 dagar har idag gått sedan Moderaterna bildade majoritet med Socialdemokraterna. Samarbetet mellan våra partier fungerar väl, och fortskrider enligt plan och vi gör det vi har kommit överens om och som vi lovade våra kommuninvånare i valet 2022.

Efter 100 dagar har vi:

TRYGGHET

 • Tagit nödvändiga beslut för att inrätta ett trygghetsråd direkt under kommunstyrelsen.
   

 • Lämnat in ansökan för ytterligare trygghetskameror på bland annat Gråbo busstation och Mjörnbotorget.
   

 • Lämnat in ansökan för att möjliggöra för patrullerade ordningsvakter i Lerums centrum.
   

 • Startat skåpvisitation med narkotikahundar på våra skolor.
   

 • Intensifierat arbetet med att motverka ungdomars alkohol- och drogdebut och att personer med missbruk får tillgång till professionellt stöd och god vård för att komma ur missbruket.
   

 • Tagit fram en handlingsplan  för stöd till skolverksamheten vid misstanke eller oro för Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar.

 

 • Utskickat 2400 informationsbroschyrer ”Prata med din tonåring” om Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar.

 

 • Riktade kampanjer och utskick kopplade till så kallade "riskhelger" för ungdomar att bruka alkohol och droger.

 

 • Ökat samverkan runt individer med skola, socialtjänst, polis och fritid) vilket har lett till flera samtycken och flera individuella planer i syfte att motverka drogmissbruk och kriminalitet.

 • Anställt en samordnare för arbete med mäns våld mot kvinnor.

EKONOMI

 • Beviljat generellt anstånd av betalningar av välfärdstjänster för att underlätta och skapa en ventil i våra kommuninvånares hushållsekonomi inför återbäringen.
   

 • Infört resultatutjämningsreserv för att sätta av medel i goda tider. Denna kan lösas upp i sämre tider då skatteunderlaget viker, för att undvika höjd skatt eller välfärdsnedskärningar.
   

 • Startat en inventering av samtliga projekt och medlemskap som kommunen ingår i för att lämna och avsluta de som inte ligger inom den kommunala kärnuppgiften.
   

 • Stärkt arbetslinjen genom krav på heltidsaktivering för utbetalning av försörjningsstöd.
   

 • Infört noggrannare utredningar, inklusive hembesök, för att kontrollera bidragsfusk. Allt fusk polisanmäls och felaktigt utbetalda belopp krävs tillbaka.
   

 • Nytt ägardirektiv för Lerums energi där vi ökar vår elproduktion i syfte att minska sårbarheten och minska kostnaderna för våra invånare.

SKOLA

 • Rivstartat arbetet med att bygga 600 nya skolplatser och 80 nya förskoleplatser.
   

 • Startat en läromedelsutredning för att säkerställa ändamålsenlighet.
   

 • Startat en utvecklingsplan för skolstrukturen i Lerums kommun för att få ett samlat grepp om behovet av nya förskolor och skolor i kommunen.
   

 • Startat en kommunövergripande arbetsmetod och resurs för hemmasittare, vi kallar det Närvaroteam.
   

 • Startat arbetet med att Införa stickprovsmässig central rättning av prov inom grund- och gymnasieskolan.

KULTUR- OCH FRITID

 • Startat en utreda för att införa fysisk aktivitet på recept för unga.
   

 • Startat arbetet med att samordna och skapa enhetliga regler och riktlinjer för stöd åt föreningslivet med fokus på barn och unga.
   

 • Startat arbetet med att Inventera lokaler i samråd med föreningslivet och andra kommunala verksamheter för att bedöma behovet utifrån föreningslivets utvecklingsplaner.
   

 • Se över möjligheten hur vi ska öka fritidsgårdarnas behovsanpassning både innehållsmässigt och lokaliseringsmässigt.
   

 • Startat förstudien för ny Tennishall och en ny Ishall.
   

 • Startat upp arbetet med att Säkerställa utbyggnaden och underhållet av befintliga samt nya ridvägar och vandringsleder genom möten med ridfrämjandet.

SAMHÄLLSBYGGNAD

 • Startat upp ett planprogram och sex detaljplaner.
   

 • Startat arbetet med ortsprogrammen.
   

 • Startat upp ett nytt verksamhetsområde inom fastighet och rekryterat en fastighetschef för att på så sätt säkerställa bättre styrning av vårt strategiska köp och bestånd.
   

 • Minskat vår energiförbrukning i våra lokaler med ytterligare 5%.

SIST MEN INTE MINST,

 • Avskaffat Vision 2025 och implementerat Agenda 2030 och de 17 globala målen som språk och verktyg i den kommunala organisationen.
   

 • Intensifierat dialogen med Västtrafik för att belysa nuvarande kollektivtrafiks vikt för våra kommuninvånare.

bottom of page