top of page

Ordning och reda i ekonomin

Vi är det partiet som tar ansvar för ekonomin- vi vill se en ekonomi i balans där vi värnar skattebetalarnas pengar.

Lerums kommun har under flera år präglats av en god ekonomi, vi har genererat stora överskott samtidigt som vi har en välfärd som rankas högt i mätningar. Även om ekonomin är bra så kan det alltid bli bättre. Vi vill hantera kommunens ekonomi som om den bestod av våra egna medel, det vill säga med sunt förnuft! Vi har högst förtroende i frågor som hör till ekonomi och det förpliktigar. Genom vårt sunda tänk vill vi bidra till en kommun som präglas av en god välfärd och där vi har en rätt dimensionerad skattesats i förhållande till den kommunala servicen som vi erbjuder.
 

En effektiv organisation

Organisationen är kommunens ryggrad, utan medarbetare och en rätt dimensionerad organisation fungerar inte kommunen. Det är därför viktigt att vi reviderar den organisation vi har idag och säkrar att vi har rätt kompetens på rätt plats.
 

Vi vill inte att kommunen medverkar i och driver ”onödiga” projekt. Vi vill att skattemedlen används till kärnvälfärd. Vi är helt övertygade om att en genomlysning av organisationen där man prioriterar det som vi tycker är viktigast är direkt nödvändigt. Vi vill undvika onödiga projekt och kostnader som inte skapar något mervärde för invånarna. Exempel på kostnader och projekt som vi inte vill att kommunen ska ha är kamelfarmar, projekt som aldrig ger någon nytta eller kommunslogans som enbart kostar pengar. Utöver detta vill vi genomlysa vilka medlemskap kommunen har i olika organisationer och revidera dessa medlemskap. Om vi bedömer att organisationerna är överflödiga så vill vi att kommunen lämnar dessa och satsar skattemedlen på bättre saker.
 

Vi vill
 • Se över och göra en genomlysning av den kommunala organisationen och säkerställa att den är korrekt dimensionerad.
   

 • Att kommunens bolag och verksamheter ska fokusera på sin kärnverksamhet, och medlemskap eller bidrag till organisationer, projekt eller liknande som inte är del i detta ska avslutas.
   

 • Följa upp och bevakar att den nya politiska organisationen fyller sin funktion och syfte.
   

Minska bidragsberoendet

Det är viktigt att vi bryter det utanförskapet och bidragsberoendet som finns. Vi vill att kommunen öppnar upp för att effektivt slussa ut människor i arbete. Genom att vara en konstruktiv part och där vi anser det är rimligt med en motprestation så tror vi att vi kommer kunna få ännu fler människor i arbete.

Studerande ungdomar får studiebidrag. De ungdomar som lever i familjer med försörjningsstöd och missköter sin skolgång ska inte kompenseras med uteblivet studiebidrag med försörjningsstöd.

Vi vill se en nolltolerans mot fusk och felaktigheter vid utbetalande av bidrag. I flera andra kommuner har man sett att en ökad kontroll av misstänkt fusk faktiskt har bidragit till att fusk har minskat och likaså bidragen.

 

Vi vill
 • Ställa tydliga krav på motprestation i form av jobb, utbildning eller jobbsökande för att erhålla bidrag. Vid frånvaro ska inget bidrag betalas ut.
   

 • Att inget extra försörjningsstöd ska betalas ut till familjer som kompensation där unga i familjen får indraget studiebidrag vid ogiltig skolfrånvaro.
   

 • Att föräldralediga som har kompletterande försörjningsstöd ska delta i sysselsättningsåtgärder.
   

 • Införa noggrannare utredningar, inklusive hembesök, för att kontrollera bidragsfusk.
   

 • Att fusk ska polisanmälas och belopp ska krävas tillbaka.
   

 • Att det ska råda Nolltolerans mot fusk och felaktigheter vid utbetalande av bidrag.
   

Skatt och övriga intäkter

10 öre i skattesänkning motsvarar ett intäktstapp om ca 10 mkr. Det behöver inte vara ett självändamål att sänka skatten men vi ska ta ut den skatten som krävs för att säkerställa den kommunala servicen som medborgarna efterfrågar. De senaste åren har Lerums kommun visat stora överskott vilket tyder på att vi har en för hög kommunalskatt. En sänkning är rimlig sett till de resultaten som vi haft men den behöver göras i en rimlig takt. Sänkt skatt är också en frihetsfråga, det vill säga friheten att få bestämma över sina egna medel. Vi tror att en lägre kommunalskatt kan öka attraktiviteten för människor att flytta till kommunen.
 

Det går att exploatera på ett ekonomiskt klokt sätt vilket vi i moderaterna välkomnar. Sammantaget betyder en god ekonomi att vi kan finansiera kommunens investeringar i äldreboenden och skolor som till stor del måste ligga på kommunen.

Vi vill att man i goda tider sätter av medel och minskar resultatet för att i sämre tider kunna lösa upp och höja resultatet.

 

Vi vill
 • Sänka skatten med 10 öre per år i 4 års tid, totalt 40 öre i skattesänkning under en mandatperiod. Samt sänka skatten ytterligare om det finns möjlighet för det.
   

 • Införa en sund och ökad exploateringstakt där principen är att den ska vara självfinansierad.
   

 • Att markförsäljning ska ske till marknadspris med en öppen och transparent budgivning.
   

 • Att detaljplaner ska finansieras av exploatörer.
   

 • Att kommunen ska sätta av medel till en resultatutjämningsreserv vid goda tider

bottom of page