top of page

En grön höger

Genom en politik som tar sin utgångspunkt i de klimatutmaningar kan Lerums kommuninvånare känna sig trygga i att det finns ett parti som bryr sig om klimat- och miljöfrågorna på ett ansvarsfullt och seriöst sätt.

I Lerums Kommun ska alla känna framtidstro i en trygg kommun med bra skolor, en välskött ekonomi, en robust infrastruktur vad gäller samhällsservice, transportnät, rent vatten och frisk luft.

Lerums Kommun har länge legat i framkant vad gäller arbetet med klimat och miljöfrågor. Exempelvis var vi en av Sveriges första kommuner att anta en klimatanpassningsplan för att möta många av de effekter som ett förändrat klimat för med sig. Samtidigt vet vi att ingen blir framgångsrik av att leva på gamla meriter. De klimatsmarta lokala investeringarna behöver bli fler. Underhållet av bäckar och vattendrag behöver stärkas. Kartläggningen av rasriskområden behöver analyseras mer noggrant tillsammans med Länsstyrelsen och övriga relevanta myndigheter. Möjligheten att ladda elbilen behöver bli bättre i hela vår kommun. Det måste bli enklare att sortera avfall rätt. Och mycket mer.

Här har Lerums Kommun ett stort ansvar. Ur ett miljöperspektiv är det samtidigt viktigt att konstatera att det är tillsammans som vi löser klimatutmaningarna och skapar en bättre kommun att bo i. Politiken ska bidra till krafttag för prioriteringar men ansvaret vilar på alla våra axlar.

Vi är en stor anhängare av hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030. Därför har vi också varit drivande i att implementera Agenda 2030 i kommunens arbete under perioden 2018-2022. Agenda 2030 är ett utmärkt verktyg för att driva hållbara reformer utan att göra avkall på ekonomisk tillväxt och socialt välstånd i vår kommun. Vi har styrkan, förtroendet och idéerna för ett hållbart och klimatsmart Lerums Kommun.

En hållbar infrastruktur

Transportsektorn i Sverige står för uppskattningsvis en tredjedel av Sveriges nationella klimatutsläpp, enligt Världsnaturfonden (WWF). Det betyder att en stor och viktig del i den klimatrelaterade omställningen av vårt samhälle kretsar kring omställningen av transportsektorn. Därför är också behovet av politiska reformer för transportsektorn centrala för att klara klimatutmaningarna. Vår reformagenda är tydlig. Vi vill inte försvåra för människor att röra sig fritt i vårt samhälle genom att förbjuda eller försvåra flygresor eller användandet av bilen för att klara av livspusslet. Istället ser vi en grön omställning av såväl flyget som den svenska bilflottan med bland annat elektrifiering och andra tekniska lösningar.

På det lokala planet innebär detta bland annat en offensiv i utbyggnaden av laddstolpar bland annat genom mer resurser i kommunens investeringsbudget till utbyggnaden av laddstolpar, en tydlig laddstolpe-strategi och större krav på utbyggnad av laddstolpar vid nybyggnation av bostäder med tillhörande parkeringsplatser.

Även utbyggnaden av väg-infrastrukturen är avgörande för att möta klimatutmaningarna. Trängseln i och runt Göteborgs stad är ohållbar för såväl Göteborgarna som för invånarna i Lerums kommun. Trots detta har strategin för den regionala infrastrukturen medvetet matat all regional och nationell infrastruktur in i eller via Göteborg. Det är inte längre hållbart. Därför vill vi att en ny tvärled byggs. En tvärled som dras norrut mot E45 och E6 samt söderut mot riksväg 40 och E6. Detta sparar timmar varje vecka i restid för hundratusental invånare i vår region och ökar trafiksäkerheten i sydgående riktning för invånarna i Lerums kommun (som slipper Härskogsvägen). Det minskar också koldioxidutsläppen och ökar möjligheten för människor att resa kollektivt genom kortare resor i nordlig och sydlig riktning.

Tyvärr finns det de som vill försvåra för bilismen i Lerums Kommun och sätta Lerums Kommun i en bilfientlig utveckling. Denna utveckling säger vi nej till. Vi ska hjälpa dig att få ett bra liv i vår kommun oaktat vilket trafikslag du väljer.

Även järnvägen behöver rustas upp - inte nedmonteras. Vi konstaterar att regeringens skrytprojekt, höghastighetsbanan, dränerar pengar från de viktiga infrastruktursatsningarna i Sverige där utbyggnaden av Västra Stambanan är en av dessa. Vi vill bygga ut Västra Stambanan då vi vet att Västra Stambanan, framförallt sträckan Göteborg-Alingsås, har Sveriges värsta flaskhals på det nationella järnvägsnätet - dessutom lokaliserad mellan Sveriges två största städer

Vi ställer oss också emot Västra Götalandsregionens planer på att lägga ner en eller två av tågstationerna i Lerums Kommun, Aspedalen och/eller Aspen stationer. När klimatutmaningarna ställer större krav på klimatsmarta transporter som tågtrafiken, vore det direkt skadligt för klimatet att lägga ner några av stambanans mest använda stationer. Det säger vi nej till.

Vi vill
 • Öka anslaget i kommunens budget för utbyggnad av laddinfrastrukturen.
   

 • Anta en ny laddstolpe-strategi.
   

 • Revidera kommunens parkeringspolicy med krav på utbyggnad av laddstolpar vid nybyggnation av bostäder.
   

 • Bygga en ny tvärled i nord- och sydgående riktning.
   

 • Nya busslinjer förläggs på den nya tvärleden.
   

 • Bygga ut Västra Stambanan med två nya spår, norr om Aspen i en tunnel.
   

 • Stoppa regionens planer på att lägga ner Aspedalens och/eller Aspen stationer.
   

 • Underlätta för resande av alla trafikslag för att skapa tillgänglighet och mervärde när vi vill och behöver resa.
   

 • Främja kollektivt resande genom positiva åtgärder såsom att skapa trygga stationsområden och hållplatser.
   

 • Förbättra 190:an och verka för att Härskogsvägen blir tryggare.
   

 • Utred och påbörja uppgradering av vägen Stenkullen – Gråbo.
   

 • Bygga ett nytt E20-mot mellan Hulan och Kastenhof.
   

 • Bygga ett nytt E20-mot mellan Kastenhof och Floda.
   

 • Påskynda arbetet med att färdigställa cirkulationsplatserna vid Flodamotet.
   

 • Utöka antalet parkeringsplatser i våra centrala kommundelar.
   

En kommun som tror på hållbarhet

Kommunen har ett stort och viktigt ansvar för klimatutmaningarna och kan göra mycket genom att vara en bra och seriös aktör när vi handlar varor och tjänster av det privata näringslivet. Genom en tydligare policy vid kommunal upphandling präglad av Agenda 2030 kan vi säkerställa att kommunens upphandlingar i större utsträckning värderar det klimatsmarta.
 

Ur ett nationellt perspektiv ligger Lerums Kommun i framkant beträffande miljöfordon i vår tjänstefordonspark och rankas högt på området, enligt tidningen Aktuell Hållbarhet. Samtidigt ser vi att enbart 62% av kommunens fordon är miljöfordon (år 2020), vilket kan jämföras med Helsingborgs 92%. Här kan Lerums Kommun bli betydligt mycket bättre.
Vi tror också på en allt mer betydelsefull cirkulär ekonomi. Här kan Lerums Kommun vara en viktig spelare för att göra det enklare för människor att göra hållbara konsumtionsval. Här fyller exempelvis ett kommunalt återbruk en viktig funktion.

 

Vi vill
 • Att Agenda 2030 präglar kommunens policy vid kommunal upphandling för att säkerställa att kommunens upphandlingar i större utsträckning värderar det klimatsmarta.
   

 • Att återbruk av exempelvis av möbler och inredning vidareutvecklas på kommunens återvinningscentral i Hultet samt på kommunens framtida återvinningscentral i Stenkullen.
   

 • Att kommunens fordonsflotta inklusive entreprenadmaskiner ställs om till att i huvudsak bli fria från fossila drivmedel.
   

Vatten och avlopp

Rent vatten och en fungerande avloppsfunktion, både kommunal och enskild anläggning, ser alla som en självklarhet. I Lerum har vi varit bortskämda med att det fungerar som det alltid har gjort - bra, men med klimatförändringar ser vi att det kan komma att förändras. Skyfall, försurning och torka kommer gradvis förändra våra möjligheter till rent vatten. En kommun bör förebygga och löpande säkerställa kartläggning av rent vatten och ta höjd för åtgärder på lång sikt samt vidta löpande åtgärder. Vi ser med fördel en större samverkan med hela Göteborgsregionen för att säkra hela regionens vattenförsörjning.
 

Vi vill
 • Att invånarna i Lerums kommer erbjudas rent vatten nu och i framtiden.
   

 • Att våra sjöar bibehålls som tjänliga.
   

 • Att samverkan med Göteborgsregionen beträffande kommunens och regionens vattenförsörjning stärks.
   

 • Förebyggande vatten och avloppsanalyser standardiseras som underlag för förebyggande investeringar.
   

Källsortering

En bra och fungerande källsortering är viktigt för ett hållbart samhälle. Tyvärr brister källsorteringen alldeles för ofta där avfall går ner i samma säck utan någon form av sortering vilket gör det svårare och stundtals omöjligt att genomföra en bra, hållbar och effektiv återvinning. Vi vill göra det lätt att göra rätt.
 

Vi vill
 • Erbjuda fastighetsnära hämtning av hushållsavfall i form av metall, plast och förpackningar.
   

 • Inrätta fyra fack i källsorteringen för hushåll

Håll Lerums Kommun rent

Lerums Kommun ska vara en ren och attraktiv kommun. Att Lerums Kommun ska vara en ren och trygg kommun är lika mycket en attraktivitet-fråga som det är en miljöfråga. Det ska vara enkelt att hålla rent i vår kommun och därför vill Moderaterna upprätta fler sopkärl i hela kommunen, samverka med kommunens tre centrumföreningar om ökad städning i våra centra samt genomföra ett flertal organiserade städdagar tillsammans med företag, föreningar och privatpersoner.
 

Vi vill
 • Öka samverkan med kommunens tre centrumföreningar i Lerum, Floda och Gråbo om ökad städning.
   

 • Genomföra ett flertal organiserade städdagar.
   

Skyfall och översvämningar

Skyfall och översvämningar blir ett allt större problem i vårt samhälle. Vid skyfall och lokalt, klassat 100-årsregn, 50 mm/timma, påverkas alla samhällsfunktioner. Ökade regnmängder medför högre grundvattennivåer med ökade rasrisker samt översvämningar som följd där viktiga samhällsfunktioner och framkomlighet för räddningsfordon och polis kan stoppas av översvämmade och bortspolade vägar. Kostnader för kommunen kommer öka drastiskt och infrastruktur förändringar kan bli enormt påfrestande, i värsta fall risk för människors liv.
 

Vi vill
 • Budgetera och avsätta medel för underhåll och rensning av kommunens ägda diken och vattendrag.
   

 • Att kommun mer ambitiöst kartlägger rasrisk vid mindre och medelstora vattendrag.
   

 • Uppdatera rasrisk och översvämnings effekter av ett 100 årsregn.
   

 • Uppdatera plan för viktiga samhällsfunktioner och framkomlighet för räddningspersonal.
   

 • Säkerställa platser som hotas av översvämning.

bottom of page