top of page

En trygg skola i framkant

Lerums kommun har under en lång tid haft bra skolor med goda studieresultat. Ett av många skäl till att folk väljer att flytta till Lerums Kommun är just våra trygga skolor.

Målet med vår politik är att säkerställa att varenda elev, oavsett bakgrund, ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara fortsatta studier, jobba och vara en del av samhället. Alla elever ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar och de som har störst behov av hjälp ska även få mest stöd. Alla elever ska mötas av positiva och höga förväntningar samt tydliga kunskapskrav. Lerums kommun ska ha en kunskapsskola som tror på sina elever och som sätter deras behov i första rummet.

Kunskap i fokus

För att kontinuerligt följa upp och skapa en egen kommunal uppfattning vad gäller rättning i skolan ska kommunen centralt göra stickprov på skolresultat för att minska godtycklig bedömning och standardisera.

Obligatorisk lovskola ska erbjudas elever som slutat årskurs åtta och som är i riskzonen för att inte bli behöriga till gymnasiet under nästa årskurs. Obligatorisk lovskola ska även erbjudas till elever som slutat årskurs nio utan att ha blivit behöriga till gymnasiet. Den obligatoriska lovskolan ska anordnas i juni samma år som eleven har avslutat årskurs 8 eller 9 och uppgå till sammanlagt minst 50 timmar. Om eleven har deltagit i frivillig lovskola som ordnats tidigare under läsåret ska skolan erbjuda färre timmar än 50 i den obligatoriska lovskolan. Den sammanlagda tiden för den enskilda elevens deltagande i lovskolan får dock inte understiga 50 timmar. Detta är viktigt för att säkerställa att Lerums kommuns elever får den undervisningstiden som krävs för att nå kunskapsmålen.

Elever som inte har godkända betyg i matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk, ska gå lovskola vecka 24 och 25 för att vara berättigade ett feriejobb. Om du av din skola bedöms att inte få godkända betyg ska du anmäla dig till lovskolan för att fortsatt vara aktuell för ett feriejobb.

Under lovskolan får du möjlighet att studera mot godkända betyg i ovan nämnda ämnen. Efter 50 timmar genomförd lovskola är du sedan berättigad att kunna få ett feriejobb under sommaren.

Lerums skolor har en kalenderårsbudget eftersom skolan måste underordna sig den kommunala styrningen. Det försvårar för rektorer att lägga budget eftersom skolans verksamhet följer läsår. När rektorerna lägger budget i december vet de inte vilka elever de har i augusti följande år. För att elever inte ska bli utan behöriga lärare och stöd när ett nytt läsår börjar bör Lerums kommun införa en läsårsbudget för de kommunala skolorna.

Vi vill
 • Införa kommunövergripande rättning av prov i ord- och läsförståelse i svenska, engelska och matematik.
   

 • Införa obligatorisk lovskola för elever som inte når kunskapsresultaten.
   

 • Att elever som inte har godkända betyg i matte, engelska och svenska ska erbjudas lovskola. För dessa elever ska deltagande i lovskolan vara ett villkor för att få ett feriejobb i kommunens regi.
   

 • Ställa krav på godkända betyg i matte, engelska och svenska för att erhålla ett feriejobb.
   

 • Införa läsårsbudget i Lerums Kommun.
   

 • Införa ett stöd till elever som både har det tufft i skolan och elever som ligger i framkant.
   

 • Bygga fler grundskolor i Lerums Kommun för att stärka det fria skolvalet.
   

 • Verka för att våra skolor ska utbilda eleverna i användandet av digitala verktyg.
   

 • Att alla utbildningsprogram på Lerums gymnasium ska erbjudas att delta i Ung Företagsamhet och skapa UF-företag.

Lugn och ro i klassrummen

Lugn och ro i klassrummet vilket hjälper elever som behöver extra stöd och som inte heller kan få lugn och ro hemma. Ordningsomdömen är inga betyg men ligger till grund för att vara en visare vilka elever som behöver extra hjälp av olika anledningar, exempelvis koncentrationssvårigheter.

 

Den enskilda skolan ska inte ansvara för elever som av olika anledning inte kommer till skolan. Ansvaret är för stort, tidskrävande och resurskrävande samt att vissa skolor har fler hemmasittare än andra. Därför behöver ansvaret för hemmasittare ligga centralt.

Vi vill
 • Införa ordningsomdömen och utbildnings-fokuserade klassrum.
   

 • Införa en kommunövergripande arbetsmetod och resurs för hemmasittare.
   

 • Minska den psykiska ohälsan och öka tryggheten genom en satsning på skolkuratorer och mer vuxen närvaro.
   

 • Att skolan ska vara ren, snygg och trygg.

Rätt stöd för elever och lärare

Alla elever är olika och har olika förutsättningar. Därför ska inte alla elever stöpas i samma mall, utan bli omhändertagna efter elevens behov. Lerums kommun arbetar redan idag med undervisningsgrupper där elever i olika åldrar arbetar tillsammans i våra klassrum. Detta arbete vill vi sprida till fler av våra skolor eftersom vi menar att elevers ålder inte går före elevens betyg eller kunskaper. Detta innebär inte att åldersbaserade klasser helt och hållet ska avvecklas utan snarare att undervisningsgrupper får vara ett komplement i undervisningen. Detta säkerställer också att elevers prestationer kan förbättras med hjälp av specialundervisning. I detta ska kommunen särskilt söka speciallärare.

I detta arbete behöver lärarassistenternas roll i vår skolstruktur utvärderas i syfte att ta reda på deras bidrag till kunskapsöverföring i form av minskad administration för lärare. Detta är viktigt eftersom kommuninvånarnas skattemedel ska värnas och bidra till att elevers kunskapsresultat höjs genom ökade förutsättningar. Utredningen behöver även se över huruvida det finns bättre sätt att minska den administrativa bördan för våra lärare.

Vi vill
 • Utvidga särskilda undervisningsgrupper.
   

 • Utvärdera de kommunala lärarassistenterna.

Valfrihet

Lerums kommuns elever ska ha ett stort utbud av skolverksamhet av hög kvalitet. Utbudet ska skapas genom en samverkan mellan olika skolhuvudmän oavsett om dessa är fristående eller kommunala. Olika valbara skolalternativ ska presenteras så att elevernas möjlighet att välja underlättas. För att främja valfriheten för våra elever ska en policy för friskolor tas fram. Policyn ska hantera frågor som rör gymnasiepeng, skolpeng, lokalfrågor såsom tillgång till lokaler, internhyra, lokalplanering, samverkansformer och kvalitet. Detta är viktigt för att säkerställa valfriheten, men också förutsägbarheten. Inga oseriösa aktörer ska vara välkomna att bedriva skolverksamhet i Lerums kommun.

Vi vill
 • Ta fram en policy för friskoleetablering.

bottom of page